Đačke ekskurzije

Za sve ekskurzije kao i za nastavu u prirodi prevoz učenika vrši se
udobnim turističkim autobusima starosti do deset godina.
Uz ponude dostaviti dokaz kojim će se autobusima prevoziti učenici, tačno
navest koji razred prevozi kao i potvrdu o starosti autobusa.

U slučaju da taj autobus koji je naveden za prevoz ne može da se angažuje usled kvara obezbeđuje  se autobus iste klase i iste starosti ili u skladu sa ugovorom sa školom.

Agencija ispunjava sve uslove predviđene Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik“, broj 7/2010) i Uputstvom Ministarstva prosvete o realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi u osnovnoj školi broj 610-00-790-01 od 16.09.2010. godine.

Organizujemo jednodnevne i višednevne ekskurzije u zemlji i inostranstvu prema zahtevima klijenta (škole).

Naše ekskurzije obuhvataju:

–  prevoz ( udobnim turističkim autobusima starosti do deset godina)
– smeštaj ( polu- pansion,  hotel i kategoriju hotela u kome će biti obezbeđen smeštaj učenika, obavezno prilažemo rezervaciju)
–  prolazni ručkovi ( naziv restorana i šta se nudi za ručak)
–  vodič;
–  cene ulaznica (ulaznice za muzeje ili objekte za koje postoji potreba);
–  određen broj gratisa;
–  lekar pratilac
Mogućnost plaćanja na rate.

 

Translate »